Geologi

Når du kjøper stein fra oss, så skal du vite at det er produkt det tar svært lang tid å produsere! Det startet med at leire ble avsatt på havets bunn for 450 millioner år siden, derfor har steinen en mer eller mindre bølgete overflate. I tidens løp ble det avleiret mye masse over. Stort trykk og millioner av år har gjort den opprinnelige leiren om til stein. Det som en gang var havbunn har siden blitt løftet opp og er i dag land. Massene over leirskiferen er slitt bort igjen, slik at skiferen i Sorte har kommet fram i dagen. Fortsatt er det noe "u-berg" over skiferen, som vi må ta bort før vi kan begynne å bryte fin skifer. Til dette bruker vi sprengstoff og gravemaskin


Tekniske data for Sortaskifer, en "karbonatrik fylittskifer".

Det som er oppgitt under er hentet fra en testrapport SINTEF har laget om Sortaskiferen.

Brutto densitet: 2721 kg/m3.

Åpen porøsitet: 0,4 %

Vannabsorpsjon: 0,15 vekt%

Frostbestandighet: Det må konkluderes med at frostprøvingene ikke har ført til markant styrkereduksjon i prøvene. Frostprøvingen førte imidlertid til en delvis spalting langs kløvplanet i 50 % av prøvene for tykkelse 10-13 mm og i 30 % av prøvene for tykkelse 18-23 mm.

Farge: Glinsende, sølvgrå i naturlig kløvflate. Saget snittflate viser interessante mønstertegninger med fargevariasjoner som går i lys til mørk grå.

Mineraler: Glimmer, kvarts og store krystaller av svovelkis.

Kornstørrelse: Finkornet.

Struktur: Skifrig.

Skifrighetsplan: Ofte svært bølgete utseende, men det vil variere mellom de enkelte lagene.

Andre forhold: Karakteristisk utseende med bølgete kløvplan, glinsende overflate og spredte svovelkiskrystaller i kløvplanet.

Tekstur: Bergarten er finkornet, ujevnkornet og båndet. Kornstørrelsen ligger under 0,5 mm. Mineralkornene griper godt inn i hverandre, små, rundete korn av kvarts og feltspatt ligger innesluttet blant eller inne i større karbonatkorn, og lys glimmer danner diffuse linjer som bølger gjennom grunnmassen.

Mineralinnhold: 50 % karbonat, 15 % kvarts, 20 % feltspat, 10 % muskovitt, 4 % kis, 1 % biotitt. Det er rimelig å forvente at mengdeforholdet av hovedmineralene karbonat, glimmer, kvarts og feltspat vil variere i forhold til det som er anslått her.